E73défense est-indienne
5.Be2
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.Be2
E73défense est-indienne
système semi-Averbakh
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.Be2 O-O 6.Be3
E73défense est-indienne
système Averbakh
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.Be2 O-O 6.Bg5