D32gambit dame
refusé, défense Tarrasch
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 c5
D32gambit dame
refusé, défense Tarrasch, gambit von Hennig-Schara
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 c5 4.cxd5 cxd4
D32gambit dame
refusé, défense Tarrasch, 4.cd ed
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 c5 4.cxd5 exd5
D32gambit dame
refusé, défense Tarrasch, gambit Tarrasch
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 c5 4.cxd5 exd5 5.dxc5 d4 6.Na4 b5
D32gambit dame
refusé, défense Tarrasch, gambit Marshall
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 c5 4.cxd5 exd5 5.e4
D32gambit dame
refusé, défense Tarrasch
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 c5 4.cxd5 exd5 5.Nf3