B74défense sicilienne
variante du dragon, attaque classique, 9.Nb3
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 g6 6.Be3 Bg7 7.Be2 Nc6 8.O-O O-O 9.Nb3
B74défense sicilienne
variante du dragon, attaque classique, attaque de Stockholm
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 g6 6.Be3 Bg7 7.Be2 Nc6 8.O-O O-O 9.Nb3 Be6 10.f4 Na5 11.f5 Bc4 12.Nxa5 Bxe2 13.Qxe2 Qxa5 14.g4
B74défense sicilienne
variante du dragon, attaque classique, variante Spielmann
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 g6 6.Be3 Bg7 7.Be2 Nc6 8.O-O O-O 9.Nb3 Be6 10.f4 Na5 11.f5 Bc4 12.Bd3
B74défense sicilienne
variante du dragon, attaque classique, défense Bernard
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 g6 6.Be3 Bg7 7.Be2 Nc6 8.O-O O-O 9.Nb3 Be6 10.f4 Na5 11.f5 Bc4 12.Bd3 Bxd3 13.cxd3 d5
B74défense sicilienne
variante du dragon, attaque classique, variante Réti-Tartakover
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 g6 6.Be3 Bg7 7.Be2 Nc6 8.O-O O-O 9.Nb3 Be6 10.f4 Qc8
B74défense sicilienne
variante du dragon, attaque classique, variante Alekhine
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 g6 6.Be3 Bg7 7.Be2 Nc6 8.O-O O-O 9.Nb3 a5