E17Defensa india de dama
5.Bg2 Be7
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.g3 Bb7 5.Bg2 Be7